×
Güncel ilan bulunmamaktadır.
Açıklama
Karar Tarihi
Onay Tarihi
Karar Numarası
Askı İniş Tarihi
İncele
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 1501 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 2023/1293 sayılı kararına istinaden konut alanı olarak planlanması.
5.02.2024
15.03.2024
22
1.05.2024
İncele
Talas ilçesi, Başakpınar Mahallesinde 05.03.2023 tarih ve 34 sayılı meclis kararı ile onanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı içerisinden geçen dere yataklarının muhtelif alanlarda Kentsel Çalışma Alanlarına ve Teknik Altyapı Alanlarına denk geldiği tespit edilmiş olup, söz konusu adaların yeniden düzenlenerek imar uygulamalarında yaşanacak problemlerin önlenmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.
4.01.2024
16.02.2024
21
28.03.2024
İncele
Talas İlçesi, Koçcağız Mahallesi, özel mülkiyete ait, 134 ada 204, 207, 212 ve 213 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı planlanması talebi.
2.01.2024
16.02.2024
1
26.03.2024
İncele
Talas İlçesi, Çevlik Mahallesi, özel mülkiyete ait, 791 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı planlanması talebi.
2.01.2024
16.02.2024
2
11.04.2024
İncele
Yukarı Talas Mahallesi, Uygulamadan kaynaklı sorunların giderilebilmesi amacı ile gelişme konut alanı olarak planlı alanın park olarak planlanması şeklinde 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
4.12.2023
9.01.2024
187
15.02.2024
İncele
Reşadiye Mahallesi, 3452 ada 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde bulunan alanda tescilli imar parselleri ile imar adaları arasında uyumsuzluk olması sebebiyle alanın yeniden düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
4.12.2023
9.01.2024
203
15.02.2024
İncele
Çatakdere Mahallesi, özel mülkiyete ait, 19.995 m² yüzölçümlü, 941 parsel numaralı taşınmazın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (GES) olarak planlanması talebine istinaden  Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarihli, 370 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı ve yol olarak planlanmıştır. Söz konusu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları değişikliği
4.12.2023
10.01.2024
204
22.02.2024
İncele
Reşadiye Mahallesi, 3426 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan, tasarrufu Belediyemize ait olan alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve yol olarak planlıdır. Uygulamada karşılaşılan zorluklar sebebi ile alanın topoğrafyaya uygun olarak yeniden planlanması
6.11.2023
10.01.2024
188
22.02.2024
İncele
Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, özel mülkiyete ait, 537, 545 ve 549 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı planlanması talebi.
2.10.2023
30.01.2024
164
20.03.2024
İncele
Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, özel mülkiyete ait, 108 ada 30 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı planlanması talebi.
2.10.2023
13.10.2023
168
5.12.2023
İncele
Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, özel mülkiyete ait, 99 ve 100 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı planlanması talebi.
2.10.2023
13.10.2023
163
24.11.2023
İncele
Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesi, özel mülkiyete ait, 935 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı planlanması talebi.
2.10.2023
13.10.2023
165
24.11.2023
İncele
Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, özel mülkiyete ait, 107 ada 102 ve 103 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı planlanması talebi.
2.10.2023
13.10.2023
166
24.11.2023
İncele
Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, özel mülkiyete ait, 112 ada 115 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı planlanması talebi.
2.10.2023
13.10.2023
167
24.11.2023
İncele
Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, özel mülkiyete ait, 107 ada 107 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı planlanması talebi.
4.09.2023
13.10.2023
138
24.11.2023
İncele
Talas İlçesi, Endürlük ve Akçakaya Mahalleleri  sınırları içerisinde, Ali Dağı'nın Güneyinde bulunan alanda 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı
4.09.2023
13.10.2023
137
5.12.2023
İncele
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 3267 m2 yüzölçümüne sahip, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 2276 ada 1 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında cami alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2022/1418 esas sayılı kararında Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2020 tarih ve 342 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine getirilen ibadet alanı fonksiyonunun, meri mevzuatta tanımlanan standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda yürüme mesafeleri yönünden mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla yer seçiminin hatalı belirlendiği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.  Söz konusu alanda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 17.06.2020 tarih ve 2020/395 sayılı kararı ile "planlama alanında yeni bir ibadet alanına ihtiyaç bulunduğu ancak ibadet alanının yer seçiminin uygun bulunmadığı" gerekçesiyle istinaf isteminin reddine karar verilmiş olması sebebiyle yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararda yeniden yapılacak istinaf başvurusunda olumlu bir sonuç alınamayacağı öngörülmüştür. Bahsi geçen alanda 18. madde uygulaması tescil işlemleri tamamlanmış olup yürütmenin durdurulması sebebi ile bu süreçte vatandaşları mağdur etmemek için alanda planlı bulunan ibadet alanı Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2023 tarihli, 194 sayılı kararı ile park alanı olarak planlanmış, kaldırılan ibadet alanı ise bölgenin güneyinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 171 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yeniden planlanmıştır. 
4.09.2023
24.11.2023
139
6.01.2024
İncele
Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi 2248 ada 1 parsel numaralı taşınmazın, Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2021/868 Esas ve 2022/826 sayılı mahkeme kararına istinaden Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması talebi
7.08.2023
13.10.2023
115
5.12.2023
İncele

Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Maliye Hazinesine ait, 405 ada, 1 parsel numaralı, 11.728 m2 yüzölçümlü taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=12.50 metre, 5'er metre yapı yaklaşma şartlarına sahip ilkokul alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaza yönelik mevcut yapılaşma şartları, hazırlanmış olan vaziyet planına göre yetersiz kaldığı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirtilmiştir. Vaziyet planına uygun olarak, Emsal=1.00, Yençok=16.5 metre ve 5'er metre yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde plan tadilatı yapılması talebi.

3.07.2023
22.09.2023
99
27.10.2023
İncele

Talas ilçesi, Yukarı Talas Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, özel mülkiyete ait, 1.867 m² yüzölçümlü, 825 ada 5 parsel numaralı taşınmaz, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; TAKS:0.12, KAKS:0.24, ayrık nizam, 2 katlı ön ve yan bahçelerden 5'er metre çekme mesafeli konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın doğusunda bulunan 1354 parsel numaralı taşınmazın, 825 ada 5 parselin bulunduğu imar adasına temas etmesi ve bu nedenle imar uygulamasına engel teşkil etmesi sebebiyle, imar hattının  825 ada 5 parsel numaralı taşınmazın sınırına çekilmesi talebi.

3.07.2023
22.09.2023
100
27.10.2023
İncele

Talas ilçesi, Yukarı Talas Mahallesi, 1331 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60, Yençok=12.00 metre olan belediye hizmet alanı olarak planlı olup, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından söz konusu alanın "Emniyet Hizmet Alanı" olarak planlanması talep edilmiştir. Talep öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmiş olup, söz konusu alan bölgedeki ihtiyacı karşılamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.03.2023 tarihli, 77 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Kamu Hizmet Alanı" olarak planlanmıştır. Söz konusu talebe ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanması talebi.

3.07.2023
22.09.2023
101
27.10.2023
İncele

  Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi, özel mülkiyete ait, 3452 ada, 6 ve 7 numaralı taşınmazların bulunduğu alan Reşadiye ve çevresi 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında Taks:0.25, Kaks:0.50 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve kısmen yol olarak planlı olup 3452 ada, 7 parsel numaralı taşınmaz üzerinde tescil bulunmaktadır. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.11.2022 tarih ve 6525 sayılı kararında, sehven komşu parsele işaretlenmiş tescilli güvercinliklerin koordinatlarının ve parsel bilgilerinin güncellenmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu güvercinliklere yönelik tescil kararı 3452 ada, 7 parsel numaralı taşınmaz üzerinden kaldırılarak, 3452 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde güncellenmiştir. Bahsi geçen karar ilgi tutularak taşınmaz malikleri tarafından imar planında tescilli parsele ilişkin düzenleme yapılması talep edilmiştir.

3.07.2023
22.09.2023
102
27.10.2023
İncele

Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 20 ada, 14 parsel (yeni 2284 ada, 1 parsel) mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.20, Yençok=7.50 metre olan "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlıdır. Söz konusu alana ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdarenin 20.12.2018 tarihli, E:2018/971, K:2018/1553 sayılı kararı, Danıştay Altıncı Dairenin E:2019/13934, K:2023/1679 sayılı kararı ile onanmıştır.  Bahsi geçen mahkeme kararına istinaden 20 ada, 14 parsel (yeni 2284 ada, 1 parsel) numaralı taşınmazda planlı belediye hizmet alanının hangi belediye hizmetinde kullanılacağı hususunun BHA gösteriminin alt kısmına parantez içerisinde yazılmak suretiyle netleştirilmesi gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda, dava konusu taşınmazın bulunduğu belediye hizmet alanının "idari,sosyal ve kültürel merkez" olarak tahsis edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.

5.06.2023
22.09.2023
85
27.10.2023
İncele

Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesinde, yapım çalışmaları devam eden, Talas Millet Bahçesi projesi kapsamında, artan enerji ihtiyacının düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi adına yazı ekinde koordinatları verilen alanda trafo tesis edilebilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi.

5.06.2023
22.09.2023
86
27.10.2023
İncele

Talas ilçesi, Endürlük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete ait, 2924 ada, 8 parsel numaralı, 183 m2 yüzölçümlü taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 katlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın fiiliyatta cephe aldığı yolun imar planında olmaması sebebiyle doğalgaz hizmetinden faydalanamadığı gerekçesiyle imar planının fiili duruma uygun hale getirilmesi talebi.

5.06.2023
22.09.2023
87
27.10.2023
İncele
Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde, 2081 ada 9 parsel numaralı taşınmazın Güneyinde park olarak planlı alan üzerinde trafo alanı planlanması talebi.


8.05.2023
13.10.2023
67
5.12.2023
İncele
Çatakdere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 984 ve 163 parsel numaralı taşınmazların yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesisi alanı olarak planlanması talebi.
3.04.2023
13.06.2023
56
15.08.2023
İncele
Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 
6.03.2023
27.04.2023
34
21.06.2023
İncele
Çatakdere Mahallesi 985 ve 166 parsel numaralı taşınmazlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.12.2022 tarih ve 451 sayılı kararı ile onanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Enerji Üretim Alanı” olarak planlanmıştır. Söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması talebi.
6.03.2023
27.04.2023
35
31.05.2023
İncele
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 128 ada, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 parsel numaralı taşınmazlar mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.00, Yençok=34.00 metre olan konut alanı olarak planlı olup söz konusu alanda kentsel tasarım sınırı bulunmaktadır. Söz konusu alanda imar uygulamasında yaşanan zorluklar sebebiyle alanda planlı kentsel tasarım sınırının kaldırılması talebi.
10.02.2023
20.07.2023
21
29.08.2023
İncele
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 1715 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve Taks:0.025, Kaks:0.050 olan minimum parsel büyüklüğü 10.000m2  olan konut alanı, yol ve kısmen park alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın minimum 10.000m2 büyüklüğünde parsel şartının bulunduğu imar adasında uygulamada yaşanan zorluklar sebebiyle minimum parsel büyüklüğü şartının kaldırılması talebi.
2.01.2023
20.07.2023
2
29.08.2023
İncele

Talas ilçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özel mülkiyete ait 435 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A: 2688 m2, Yençok=50.50 metre olan 16m x 24m ebatlarında 3 adet TİCK alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda inşaat alanı artışı olmadan dilekçe ekinde verilen öneriye göre alanın yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

2.01.2023
20.07.2023
3
27.10.2023
İncele
Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Maliye Hazinesine ait 2283 ada 1 parsel numaralı, ortaokul alanı olarak planlı taşınmazın, lise alanı (özel eğitime muhtaç çocuklar için okul alanı) olarak planlanması talebi.
2.01.2023
13.06.2023
1
15.08.2023
İncele
Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Maliye Hazinesine ait 2089 ada 1 parsel numaralı taşınmazda planlı ilkokul alanının lise alanı olarak planlanması ve bu alandan kaldırılan lise alanının 1381 ada 2 parsel numaralı taşınmazda planlı ilkokul alanı yerine planlanması talebi.
5.12.2022
13.06.2023
168
15.08.2023
İncele
Kiçiköy Mahallesi, 1836 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı konut alanının, bir kısmının özel sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi talebi.
5.12.2022
13.06.2023
169
15.08.2023
İncele
Reşadiye ve Çevresi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 

5.12.2022
23.02.2023
172
28.03.2023
İncele
Çatakdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının güney kısmında bulunan, 824 parsel numaralı taşınmaza isabet eden 3.597 m2 konut adası ve 926 parsel numaralı taşınmaza isabet eden 4.140 m konut adası, TAKS:0.25, KAKS:0.50, ayrık nizam, ön bahçeden 5, yan bahçeden 3 metre çekme mesafeli ve 4 katlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda sehven 4 katlı olarak planlanan konut adalarının 2 katlı olarak planlanması
3.10.2022
25.01.2023
148
28.03.2023
İncele
         Talas ilçesi, Mevlana  Mahallesi, mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait, 1902 ada, 3 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.20, Yençok=12.50 metre yapılaşma nizamına sahip sosyal tesis olarak planlı olup, söz konusu taşınmazın okul ihtiyacının karşılanması adına anaokulu olarak imar planı değişikliği
5.09.2022
30.12.2022
136
4.01.2023
İncele
Talas İlçesi, Reşadiye, Endürlük, Zincidere, Akçakaya ve Yukarı Mahallelerinde hazırlanan,1/1000 ölçekli Reşadiye ve Çevresi  İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı
4.08.2022
29.09.2022
127
4.11.2022
İncele
“Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 73 ada, 79 parsel numaralı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 3,154 m2 yüzölçümlü taşınmaz, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.20, Yençok=12.50 metre olan Mesleki ve Teknik Öğretim Alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 3795060 sayılı dilekçesi ile mülkiyete uygun olarak planlanmasına ilişkin plan değişikliği
1.08.2022
30.11.2022
125
4.01.2023
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Talas Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 221 ada 8 parsel numaralı taşınmaz, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS: 0.12, KAKS: 0.24, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2, ayrık nizam, 2 katlı, ön ve yan bahçelerde 5 metre çekme mesafeli konut alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaza isabet eden imar adasının, taşınmazın sınırlarına çekilmesi talebine istinaden plan değişikliği. 
4.07.2022
29.09.2022
113
7.01.2023
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesinde artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi adına KCTEAŞ 'ın talebine istinaden 24 m² trafo tesis edilebilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği
4.07.2022
29.09.2022
112
8.11.2022
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Talas Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1528 numaralı imar adasının kuzeyinde yol olarak planlı bulunan alanın yaklaşık 137 m²'lik kısmının konut alanına dahil edilmesine ilişkin plan değişikliği
6.06.2022
29.09.2022
87
21.12.2022
İncele

Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 14.420 m2  yüzölçümlü, 492 parsel numaralı taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İnşaat Alanı(İ.A.)=7500 m2, Yençok=50,50 metre 25/30 metre ebatlarında kütle ticaret-konut alanları, E=1.00, Yençok=15.50 metre yapılaşma nizamlı ortaokul alanı ve kısmen yol olarak planlıdır. Alanın doğusunda bulunan ortaokul alanının özel eğitim alanı olarak planlanması talebine istinaden Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2022 tarihli, 43 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında özel eğitim alanı olarak planlanmış olan söz konusu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması talebine istinaden plan değişikliği.


6.06.2022
2.09.2022
86
6.10.2022
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Talas Mahallesi, 2201 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=8.00 metre olan özel eğitim alanı olarak planlıdır. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 25.11.2021 tarihli ve 385 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planında özel sosyal tesis olarak planlanmıştır. söz konusu alanın 1/5000 nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması
9.05.2022
20.07.2022
71
26.08.2022
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle, 297 ada, 1 parsel numaralı, özel mülkiyete kayıtlı, 1060 m2 yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12 Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alan koruma amaçlı uygulama imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırında kaldığı için mevcut planlar arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi talebine istinaden plan değişikliği 
7.03.2022
20.07.2022
42
8.11.2022
İncele

Talas ilçesi, Mevlana Mahallesinde, , 1885 ada 3 parselin doğusunda, 1185 ada 3 parselin kuzeyinde bulunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında aile sağlığı merkezi olarak planlı alanın güney bölümünde, resmi kurum alanı planlanması talebine istinaden yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

7.02.2022
11.05.2022
28
11.06.2022
İncele
Talas ilçesi, Mevlana mahallesi, 1895 ada 4 numaralı parselde bulunan sosyal tesis alanının, özel sosyal tesis alanı olarak planlaması talebine istinaden yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
7.02.2022
11.05.2022
29
11.06.2022
İncele
Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 10.690 m2 alanda 27 ada, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 197, 198, 199, 390 parsel numaralı taşınmazlar mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal=2.45, Yençok=50.50 m yapılaşma nizamlı konut alanı ve yol olarak planlıdır. Yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesine engel oluşturduğundan dolayı 27 ada, 131 ve 132 parsel numaralı taşınmazların imar adasından çıkartılarak adanın yeniden planlanması.
3.01.2022
28.03.2022
9
30.04.2022
İncele
Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1315 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan Şehit Piyade Er Hatem UZUNOĞLU Parkının içerisinde Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. nin talebi doğrultusunda artan enerji ihtiyacının düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi için 18 m2 yüzölçümlü alana trafo binası tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliği.
3.01.2022
28.03.2022
4
30.04.2022
İncele
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu, plan değişikliği sınırı içerisinde yer alan 11.000 m2 büyüklüğündeki alan askıdaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A:4284 m2,Yençok=44.00 metre olan 17/21 ebatlarında kütle nizam konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alana daha nitelikli mimari proje oluşturulması amacıyla mevcut emsal değeri korunacak şekilde kütle nizamlı konut yerine emsal değeri ve yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiş imar adası olarak yeniden planlanması.
3.01.2022
28.03.2022
6
30.04.2022
İncele
        Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesinde 10.8 hektar alandaki 1/5000 ölçekli Reşadiye Mahallesi (Erciyes) Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının işlenmesi 
6.12.2021
9.09.2021
168
24.03.2022
İncele

Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 749 ada, 1 parsel numaralı, taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İnşaat Alanı (İ.A.)=8032 m2, Yençok=50.50 metre ve 21/25.5 metre ebatlarında kütle konut parseli olarak planlıdır. Söz konusu kütle konut parselin topoğrafya ve zeminden kaynaklanan sorunlardan dolayı 5 metre doğu tarafına ve 13 metre güney tarafında bulunan park alanına doğru kaydırılması talebine istinaden yeniden planlanması.


1.11.2021
17.02.2022
147
2.09.2022
İncele
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi Dut kavşağı mevkiinde özel mülkiyete ait 32 ada, 3 parsel bulunduğu alanda Kayseri 2.İdare Mahkemesinin 2017/1568 esas ve 2019/452 kararına istinaden Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2020 tarihli, 342 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değişikliği.
1.11.2021
17.02.2022
145
24.03.2022
İncele
Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde KCETAŞ tarafından talep edilen trafo binası için uygulama imar planı değişikliği talebi
9.09.2021
23.11.2021
124
24.12.2021
İncele
Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 1.500 m² yüzölçümlü anaokulu olarak planlı 2196 ada, 4 parselde E=0,60, Yençok=7.50m olan taşınmazın, yapılması planlanan 6 derslikli anaokulu projesi için E=1.00, Yençok=12.50m olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.                                                             
9.09.2021
23.11.2021
125
24.12.2021
İncele

  Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, özel mülkiyete ait 1834 ve 1835 parsellerin bulunduğu 3 hektar yüzölçümündeki alanda Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021/176 sayılı kararı ile akaryakıt ve servis istasyonu alanı ile konut dışı kentsel çalışma alanı olarak onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması talep edilmektedir.

9.09.2021
23.11.2021
126
24.12.2021
İncele
Talas İlçesi Kepez Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 1933 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0,60 yapılaşma şartlarına sahip ortaokul alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde yapılması planlanan 24 derslikli ortaokul projesi için E=1.00, Yençok=18.50 yapılaşma şartlarına sahip ortaokul alanı olarak planlanması talebi
6.09.2021
23.11.2021
115
24.12.2021
İncele
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde KCETAŞ tarafından dağıtım merkezi tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliği talebi.
6.09.2021
23.11.2021
114
24.12.2021
İncele
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait olan 1901 ada, 1 parseldeki E=0.60, Yençok=7.50 metre özel anaokulu alanının  E=0.60, Yençok=7.50 metre özel sosyal tesis alanı olarak imar planı değişikliği talebi. 
2.08.2021
7.10.2021
104
17.11.2021
İncele
  Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1902 ada, 1 parsel numaralı taşınmazdaki sağlık tesisi alanının batısındaki park alanında eczane yapılmak üzere ticaret alanı planlanması talebi
2.08.2021
7.10.2021
105
17.11.2021
İncele
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi Dut kavşağı mevkiinde özel mülkiyete ait 32 ada, 3 parsel bulunduğu alanda Kayseri 2.İdare Mahkemesinin 2017/1568 esas ve 2019/452 kararına istinaden Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2020 tarihli, 342 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması talebi. 
20.05.2021
17.06.2021
79
10.09.2021
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Talas Mahallesi, 233 numaralı imar adası ve 1419 numaralı imar adası ile Tablakaya Mahallesi, 1238 numaralı imar adası mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında  Taks:0.12, Kaks:0.24, minimum 1000 m² parsel şartı olan konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen alanda Talas merkez 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı hazırlanırken yapı düzeni ve kat adetine ilişkin bilgilerin sehven paftasında yazılmadığı fark edilmiş olup, çevresindeki konut adalarına uygun olarak, ayrık  düzen, ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 5 metre, 2 katlı konut alanı olacak şekilde sembolün plan paftalarına işlenmesi talebi.
17.05.2021
20.09.2021
72
28.10.2021
İncele

Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete ait 339 ada, 13 parsel ile 234 ada, 12 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki kat, minimum 1000 m² parsel şartlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazların bulundukları imar adaları arasındaki yol ile fiili durumdaki yolun uyumsuzluğu nedeniyle uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik olarak imar adasında ve yol genişliğinde düzenleme şeklinde yeniden planlanması. 
17.05.2021
24.08.2021
73
1.10.2021
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1886 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Taks:0.50 Yençok_7.50 metre yapılaşma nizamına sahip özel sağlık tesisi olarak planlı olup, söz konusu taşınmazın kuzeydoğusunda yer alan mülkiyeti Talas Belediyesine adına kayıtlı, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut bahçesi ve yol olarak planlı alanın bölgede oluşan eczane ihtiyacının karşılanması adına ticaret alanı olarak planlanması talebi.
5.04.2021
7.10.2021
54
17.11.2021
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.20, Yençok= 15.50 metre yapılaşma nizamlı ortaokul alanı olarak planlı bulunan mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı 1894 ada 1 parsel numaralı taşınmazın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine, gelişmekte olan bölgede lise alanına ihtiyaç duyulduğundan genişletilerek lise alanı olarak planlanması  talep edilmektedir. 
5.04.2021
7.10.2021
55
17.11.2021
İncele
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan İ.A: 4284 m2, Yençok=40.50 metre olan 17/21 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı konut alanı, belediye hizmet alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanın, inşaat alanı artışı olmaksızın bahsi geçen bahçesiz kütle konut alanının yoldan cephe alacak şekilde güneye kaydırılması ve revizyondan önceki konut ada sınırları korunacak şekilde yeniden bahçeli kütle konut alanı olarak düzenlenmesi talebi. 
5.04.2021
17.11.2021
56
17.11.2021
İncele
Talas ilçesi, Harman  Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 52 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan Taks:0.12, Kaks: 0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve yol olarak planlı olup, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.12.2019 tarihli, 4334 sayılı kararı ile belirlenen korunma alan sınırının imar planlarına işlenmesi talebi. 
5.04.2021
7.10.2021
53
17.11.2021
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60, Yençok=12.50 metre yapı nizamlı sağlık tesisi alanı olarak planlı bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1607 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, E=2.50, Yençok=40.50 metre yapı nizamlı özel sağlık tesisi alanı olarak planlanması talebine ilişkin Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesis alanı olarak planlı olup, talep öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi.
3.03.2021
15.04.2021
41
26.06.2021
İncele
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2020 tarih ve 11242 sayılı yazısı ile gündeme alınan plan notu değişikliği talebi. B.4.1.bodrum kat yüksekliğinin maksimum 5 metre olması, üzeri taleplerde mimari estetik komisyon yetkisinde olmasına ilişkin plan notu değişikliği talebi.
7.12.2020
11.01.2021
175
26.06.2021
İncele
Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalan ve mevcutta yol olarak kullanılan Leylek Sokak güzergahı, 105 ada, 9,10,11 parsel numaralı taşınmazlardan geçmekte olduğundan; fillen yıllardır kullanılan ve teknik altyapı hatlarının geçmiş olduğu sokağın imar planında yol olarak planlanması şeklinde uygulama imar planı değişikliği talebi.
2.11.2020
27.01.2021
166
6.04.2021
İncele
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mülkiyeti Belediyemize ait olan park alanında kalan alanda Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından artan enerji ihtiyacının düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi için yazı ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliği talebi.
2.11.2020
27.01.2021
163
6.04.2021
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kütle konut parseli olarak planlı olan 526 ada, 1 parsel numaralı taşınmazındoğusundaki park alanının konut bahçesine; batısındaki konut bahçesindeki mevcut park alanın da imar planına işlenmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliği talebi.
2.11.2020
27.01.2021
165
6.04.2021
İncele
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.09.2019 tarihli ve 248 sayılı kararı ile 1888 ada 3 parsel üzerinde planlanan aile sağlığı merkezi için eczane ihtiyacı ortaya çıkacağı öngörüsü ile bahsi geçen bu alanın güneydoğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı belediyemize terkin edilen alanda ticaret alanı planlanması talebi.
5.10.2020
27.01.2021
149
6.04.2021
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kreş alanı olarak planlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Talas Belediyesi adına kayıtlı 1289 parselin bir kısmında, mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı 860 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 915 ada, 2 parsel numaralı taşınmazlar ile belediyemize yol olarak terkin edilen alanlar üzerinde anaokulu alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.03.2020 tarihli ve 79 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bahsi geçen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi.
5.10.2020
27.01.2021
150
6.04.2021
İncele
Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Halihazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı İşi kapsamında Başakpınar Merkez Mahallelerini kapsayan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave- revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı hazırlanması talebi.
7.09.2020
17.02.2021
127
6.04.2021
İncele
Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesi, 4264 ve 4260 parsel numaralı taşınmazların kuzey doğusu ile Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesi, 11104 ada, 3 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan arasında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ileEnerji Nakil Hattı güzergahı planlanması Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarihli, 38 sayılı kararı ile hazırlanarak kesinleşmiştir.Bahsi geçen alanda Tablakaya Mahallesine doğru uzanan kısmının imar planlarına işlenmesi talebi.
7.09.2020
7.09.2020
128
26.06.2021
İncele
Talas ilçesi,Mevlana Mahallesi, 2080 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=24.50 metre olan ayrık nizam 7 katlı konut alanı; 2081 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan Yençok=18.00 metre olan ayrık nizam 5 katlı konut alanı; 2082 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan E=1.20, Yençok=14.50 metre olan konut alanı; 2084 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan Yençok=24.50 metre olan ayrık nizam 7 katlı konut alanı; 2085 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ise E=1.20, Yençok=14.50 metre olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alan çevresi ile birlikte incelendiğinde kat yüksekliklerinde bağ sayfiye alanlarına geçişin kademeli olmadığı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen yapılaşma koşullarına göre daha nitelikli mimari projeler üretilebilmesi için alanın yeniden düzenlenmesi talebi.
6.08.2020
4.09.2020
124
9.10.2020
İncele
Talas ilçesi, Başakpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 513 parsel numaralı taşınmazın güney batısında kalan alan mevcut Başakpınar Sanayi Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-2, Yençok=7.50 metre yapılaşma nizamlı küçük sanayi alanı olarak planlıdır. Söz konusu belediye mülkiyetindeki alanın fiiliyata uygun olarak park alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen imar planı değişikliği talebi.
4.08.2020
1.01.2001
106
26.06.2021
İncele
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 610 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.80, Yençok=10.75 metre olan ticaret alanı olarak planlı olup, söz konusu alanın emsal değerinin 1.50 olarak yeniden düzenlenmesi talebi.
6.07.2020
17.02.2021
90
6.04.2021
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1854 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A.: 7500 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/30 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı plan notunun B.5.9. maddesinde belirtilen “İnşaat alanı ve Yençok yapılaşma şartı belirtilmiş kütle nizam konut alanlarında, kütle çevresinde bulunan belediye mülkiyetindeki konut bahçelerinin kullanımı planda gösterilen sınırlar çerçevesinde, belediyenin tüm hakları saklı kalmak kaydıyla,kullanım hakkı kütle nizam konut alanına verilir. Bu sınırlar içerisinde yapılacak çevre düzeni ve her türlü güvenlik önlemi bina yönetimine/yapı müteahhitine aittir.” hükmüne istinaden uygulamada komşu parselle herhangi bir anlaşmazlığa sebebiyet vermemek adına, konut bahçesi ayrım çizgisinin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planından önceki hali ile yeniden planlanması talebi.
2.03.2020
13.08.2020
50
18.09.2020
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 747 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında ve mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 1877 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında cami alanı planlıdır. Bölgenin ihtiyacı göz önüne alınarak cami alanının mülkiyeti Belediyemiz adına geçmiş sosyal tesis alanı ve belediye hizmet alanı olarak planlı 1569 ada 2 parsel, 1916 ada 1 parsel ve 1617 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde planlanması ve park alanının yeniden düzenlenmesi; kaldırılan sosyal tesis alanının 1877 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı bulunan cami alanının üzerinde planlanması talebi.
2.03.2020
13.08.2020
52
18.09.2020
İncele
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, 366 ada, 2 ve 3 parseller , 367 ada,2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 parseller, 368 ada,1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 parseller, 370 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller, 370 ada,11 parsel, 370 ada,12-13 parseller, 371 ada, 1-2-3-4-5 parseller, 371 ada,6-7 parseller, 371 ada,8-9-10-11-12 parseller, 374 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parseller, 377 ada, 1-2-3-4-5 parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, park alanı ve yol olarak planlı olup, söz konusu plan 16.03.2011 tarihinde onanmıştır.Bahsi geçen bu imar planı değişikliği ile parsellerin tescili bozulmuştur. Söz konusu gecekondu önleme bölgesinde bulunan imar adalarının tescilli parsellere uygun hale getirilmesi taaelbi.
2.03.2020
13.08.2020
53
18.09.2020
İncele
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, tapunun Harman Mahallesine kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.00, Yençok=50.50 metre olan konut alanı olarak planlı bulunan 129 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın ticaret konut alanı (TİCK) olarak planlanması talebi.
2.03.2020
13.08.2020
51
18.09.2020
İncele
Talas ilçesi Yukarı Talas Mahallesinde elektrik ihtiyacının düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi için koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliğinin yapılması talebi.
3.02.2020
16.07.2020
28
4.09.2020
İncele
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 322 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=24.50 metre yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Taşınmaz maliki tarafından emsal değerinin artırılarak E=2.00 olarak planlanması talep edilmiş olup 04.02.2019 tarih ve 24 sayılı Talas Belediyesi Meclis kararı ile talep reddedilmiştir. Söz konusu meclis kararına yönelik olarak Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 23.09.2019 tarih ve 2019/774 sayılı iptal kararı bulunmaktadır. Ekli mahkeme kararına istinaden 322 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın E=2.00 olarak yeniden planlanması talebi.
3.02.2020
16.07.2020
30
4.09.2020
İncele
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 1259 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60, Yençok=7.50 metre olan özel kreş alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın 667 sayılı KHK kapsamında mülkiyetinin maliye hazinesine devredilmesiyle eğitim ve öğretim hizmetinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsisi uygun görülmüş olup, taşınmaz ilkokul olarak eğitim ve öğretime açılmıştır. Taşınmazın ilkokul alanı olarak planlanarak imar planı değişikliği yapılması talebi.
3.02.2020
16.07.2020
33
4.09.2020
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 359 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.80 Yençok=10.00 metre yapılaşma nizamlı ticaret alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın, yapı nizamı E=1.50, Yençok=15.50 m ticaret alanı olarak planlı imar adası içerisindeki diğer parselleri emsal gösterilerek yapılaşma nizamlarının aynı şekilde yeniden planlanması talebi.
3.02.2020
17.02.2021
34
6.04.2021
İncele
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 1619 parsel, 3338 parsel ve 1190 ada, 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam konut alanı ve yol olarak planlı olup, minimum parsel büyüklüğü şartı 1000 m2’dir. Söz konusu alanda revizyondan önce oluşan parsel büyüklüğünün yaklaşık olarak 1010m2 olduğu ancak revizyondan sonra bu değerin altına düşerek mağduriyet oluşturduğu belirtilmekte olup, alanın yeniden planlanarak mağduriyetin giderilmesi talebi.
6.01.2020
1.06.2020
12
15.07.2020
Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesinde elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için yazı ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliğinin yapılması talebi.
6.01.2020
1.06.2020
13
15.07.2020
İncele
Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesinde elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için yazı ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliğinin yapılması talebi.
6.01.2020
1.06.2020
14
15.07.2020
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 34 pafta, 547 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=11.25 metre yapılaşma nizamlı ilkokul alanı ve lise alanı, konut bahçesi, park alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın lise alanında kalan kısmında 10 metre olarak belirlenen çekme mesafesinden dolayı ilave yapı yapılmasının mümkün olmadığından yan bahçe çekme mesafesinin 5 metre olarak yeniden planlanması talebi.
6.01.2020
1.06.2020
17
15.07.2020
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ortaokul alanı olarak planlı mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Talas Belediyesi adına kayıtlı 1289 parselin bir kısmında, mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı 860 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 915 ada 2 parsel numaralı taşınmazlar ile belediyemize yol olarak terkin edilen alanlar üzerinde kreş alanı planlanması talebi.
6.01.2020
1.06.2020
7
15.07.2020
İncele
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 725 ada, 1 parsel ve 726 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan revizyon imar planından önce E=1.50, Hmax=30.50 metre ile E=1.50, Hmax=21.50 metre olan konut adaları ve 7 metre yol olarak planlı iken mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında E=2.00, Yençok=34.00 metre olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda taşınmazlar üzerinde yapı kullanma izin belgesi alınmış olup, yeni bir işlem yapılamayacağından konut adaları arasındaki 7 metre yolun yeniden planlanması talebi.
6.01.2020
1.06.2020
9
15.07.2020
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle, 2804 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı, yol ve park alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın 1988 yılı imar planına göre ifraz işlemi gerçekleşmiş; 1991 yılındaki revizyon imar planında da tescilli olan 2804 numaralı parsel kısmen park olarak planlanmıştır. Taşınmaz maliki durumdan yeni haberdar olduğunu bildirerek mağduriyetinin giderilmesi amacıyla taşınmazın tescile uygun hale getirilmesi için plan değişikliği talebi.
2.12.2019
11.03.2020
194
16.04.2020
İncele
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi, 31 ada, 4, 5, 8parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=11.25 metre olan otel alanı; 31 ada, 29 parsel numaralı taşınmaz ise yol olarak planlıdır. Söz konusu 31 ada, 29 parsel numaralı taşınmaz, 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planından önce E=1.00, Hmax=10.00 metre olan konut alanı olarak planlı idi. Talas Belediyesinin 08.06.2017 tarihli, 77 sayılı kararı ile hazırlanan ve 22.08.2017 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında ise otel alanında kalmakta olup, askı sürecinde yapılan itirazlar sonucu Talas Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli, 112 sayılı kararı ile yeniden yol olarak planlanmıştır. Bahsi geçen alana ilişkin Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2019/740 sayılı kararı ile iptal kararı bulunmakta olup, alanın yeniden planlanması talebi.
2.12.2019
11.03.2020
195
16.04.2020
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi’nde 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilmiş bulunan bölgelerin fiziksel durumlarının ve çevresel görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, deprem riskine karşı tedbirler alınması ve kentin ihtiyacı olan alanlarının oluşturulması amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalar sebebiyle Mevlana Mahallesinde yer alan kentsel dönüşüm alanında ticaret alanı olarak planlı yerin çekme mesafelerinde düzenlemeler yapılması talebi.
2.12.2019
11.03.2020
197
16.04.2020
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan park alanı olarak Belediyemiz adına terkin edilen 3813 ve 3814 parsel numaralı taşınmazlar mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında minimum parsel büyüklüğü 1000 m2, Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen taşınmazların bulunduğu imar adaları üzerinde yeniden düzenleme yapılarak Belediyemiz Meclisinin 04.02.2019 tarihli, 25 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmış ve onanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak imar uygulaması işlemleri sırasında bahsi geçen imar adasının güneyinde ark alanı bulunduğu görülmüş olup ark alanından çıkarılarak imar adalarının yeniden düzenlenmesi, minimum parsel büyüklüğü şartının kaldırılması talebi.
4.11.2019
11.03.2020
178
16.04.2020
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle, 789 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlı olup, söz konusu alanda 5 metre olarak planlı yolun 7 metre olarak yeniden planlanması talebi.
4.11.2019
11.03.2020
179
16.04.2020
İncele
"Talas ilçesi, Harman Mahallesi’nde ve Mevlana Mahallesi’nde 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilmiş bulunan bölgelerin fiziksel durumlarının ve çevresel görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, deprem riskine karşı tedbirler alınması ve kentin ihtiyacı olan alanlarının oluşturulması amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalar sebebiyle alanlardaki planın tümünün veya bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmektedir. Bahsi geçen alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ""Diğer kuruluşlarla ilişkiler"" başlıklı 75. Maddesi'nde belirtilen ortak işbirliği kapsamında ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar Başlıklı 7. Bölümünün 21. Maddesi uyarınca 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması talebi."
14.10.2019
3.12.2019
277
8.01.2020
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesinde yer alan, tapunun Talas Mahallesine kayıtlı, 1360 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=12.50 metre olan lise alanı olarak planlı olup, Yençok=17.00 metre olan ilkokul alanı planlanması talebi.
7.10.2019
11.03.2020
156
16.04.2020
İncele
"Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=10.75 metre olan ticaret alanı olarak planlı bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1888 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda aile sağlık merkezi planlanması düşünülmektedir. Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı olup, talep öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmektedir.Bahsi geçen alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ""Diğer kuruluşlarla ilişkiler"" başlıklı 75. Maddesi'nde belirtilen ortak işbirliği kapsamında ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar Başlıklı 7. Bölümünün 21. Maddesi uyarınca 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması talebi."
9.09.2019
16.10.2019
248
19.12.2019
İncele
"Talas Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarihli, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81 sayılı kararı ile onaylanan Talas ilçesi 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı plan notuna ilişkin uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar doğrultusunda plan notlarının B.5.20 maddesinden sonra gelecek şekilde B.5.21 ""Minimum parsel büyüklüğü belirtilmiş, Taks 0.12 Kaks 0.24 yapılaşma şartlı konut alanlarında, uygulamalar sonucunda oluşacak parsellerin ön cephe uzunluğu 20 m.’den az olamaz."" maddesinin ilave edilmesi; yürürlükteki plan notunun B.5.21 maddesinin hükmünde herhangi bir değişikliğe gidilmeden B.5.22 olacak şekilde değiştirilmesi talebi."
2.09.2019
14.01.2020
144
20.02.2020
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 1069 ada 1 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 7.50 m. yapılaşma nizamlı ticaret alanı olarak planlıdır. Taşınmazın kuzeyinde ticaret alanına hizmet edecek bir otopark alanı planlanması talebi.
2.09.2019
14.01.2020
142
20.02.2020
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 492 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2018/735 sayılı kararı ile söz konusu alana ilişkin iptal kararı bulunmaktadır. Mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ortaokul alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı492 parsel numaralı taşınmazın yeniden planlaması gerekmekte olup, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli, 348 sayılı kararı ile TİCK alanı ve ortaokul alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması talebi.
1.07.2019
10.10.2019
115
19.11.2019
İncele
Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesinde elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için yazı ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliğinin yapılması talebi.
1.07.2019
10.10.2019
119
19.11.2019
İncele
Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 777 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24, ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Taşınmazlar kuzeyinden geçen 7 metre genişliğindeki yolun fiili olarak açılması sonucunda 4 numaralı parsele kot farkından dolayı erişim sağlanamamaktadır. Revizyon imar planı ile kaldırılan ve taşınmazların doğusundan geçen 7 metre genişliğindeki yoldan erişim sağlanacak şekilde şahıslar tarafından arazide düzenleme yapıldığı belirtilmiştir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1221 parsel ile mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 3283 parsel numaralı taşınmaz üzerinde revizyon planı öncesinde yer alan yolun yeniden planlanması talebi.
1.07.2019
4.10.2019
116
9.11.2019
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kertmeler Mevkiinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.25, Yençok= 34.00 metre yapılaşma nizamlı konut alanları, E=1.50, Yençok= 40.50 metre yapılaşma nizamlı konut alanı,cami alanları, ticaret alanları, ilkokul alanı, aile sağlığı merkezi alanı, yüksek öğretim alanı, trafo alanı, park alanları, otopark alanları ve yolları kapsayan bir bölge içerisinde İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması işlemlerine başlanılmış olup parselasyon planlarının askı ilan sürecinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, hem uygulamanın etkinliğini ve uygulanabilirliğini artırmak hem de kamu yararı açısından değerlendirildiğinde planda 18. madde uygulamasını zorlayan noktalarda yeni düzenlemeler yapılması amacıyla plan değişikliği yapılması talebi.
1.07.2019
4.10.2019
118
9.11.2019
İncele
Belediyemizin 20.04.2015 tarihli “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Hali Hazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında Başakpınar Mahallesinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Küçük Sanayi Alanı” olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.07.2018 tarihli ve 282 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1/5000 ölçekli ilave- revizyon nazım imar planına uygun olarak plan müellifi tarafından hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 03.12.2018 tarihli ve 148 sayılı kararıyla onaylanan uygulama imar planı paftaları ve plan notları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.01.2019 tarihli, 14 sayılı kararı ile onanarak 29.03.2019 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 27.04.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir. Talas ilçesi, Başakpınar Mahallesinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süreci içerisinde muhtelif parsellere itiraz edilmiştir. Bahsi geçen itiraz taleplerinin değerlendirilmesi
10.06.2019
4.10.2019
107
9.11.2019
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 832 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.50, Yençok=21.50 metre olan özel eğitim alanı olarak planlı olup, söz konusu alanın ticaret alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Talep öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmiş olup, söz konusu alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.12.2018 tarihli, 468 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlanmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması talebi.
10.06.2019
16.10.2019
111
19.11.2019
İncele
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kentsel tasarım alanı olarak belirlenen mülkiyeti şahıslar ve belediye adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm veya yenileme çalışmaları kapsamında alanın çok büyük olması uygulamalarda bir takım zorluklara neden olmaktadır. Alanda uygulama yapılmasının kolaylaştırılması amacıyla kentsel tasarım sınırının kaldırılması, fiili durum göz önüne alınarak söz konusu alanda yer alan konut alanları, park alanları ve yolların yeniden düzenlemesi talebi.
10.06.2019
14.01.2020
110
20.02.2020
İncele
Talas ilçesi, Zincidere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesine kayıtlı 1. Komando Tugayı General Vecihi Akın (Zincidere) Kışlasının bulunduğu bölge Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarihli, 198 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında askeri alan olarak planlanmış olup söz konusu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması talebi.
10.06.2019
14.01.2020
104
20.02.2020
İncele
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 15.50 metre yapılaşma nizamlı ilkokul alanı olarak planlı bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemiz adına kayıtlı 835 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yeni yapılan okul binasının yüksekliğinin mevcut imar planı ile uyumsuz olduğundan fiiliyata göre yeniden planlanması istenilmektedir. Bununla beraber söz konusu okul alanındaki eski okul binasının da ileride yıkılıp yapılabileceği göz önüne alındığında daha nitelikli mimari projeler hazırlanması için okul alanının emsal değerinin 1.20 olarak planlanması talebi.
6.03.2019
29.03.2019
55
27.04.2019
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 15.50 metre yapılaşma nizamlı ortaokul alanı olarak planlı bulunan mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı 1894 ada 1 parsel numaralı taşınmazın çekme mesafelerinin 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi talebi,
4.03.2019
29.03.2019
45
27.04.2019
İncele
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27 ada, 249, 170, 169 parsel numaralı taşınmazların ve çevresinin bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.45, Yençok=40.50 metre olan konut alanı ve kısmen yol olarak planlı bulunmaktadır. Söz konusu alan üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm veya yenileme çalışmaları kapsamında daha nitelikli mimari proje üretilebilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
4.03.2019
27.05.2019
42
29.06.2019
İncele
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 1333 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.25, Kaks:0.50 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve yollar olarak planlıdır. Taşınmaz içerisinde yer alan Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.11.2018 tarihli ve 3539 sayılı kararı ile II. grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen güvercinliğin yolda kalması sebebiyle 11.01.2019 tarihli ve 3681 sayılı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile ifrazın uygun olmadığına karar verilmiştir. İmar planı değişikliği ile 10 metre genişliğindeki yaya yolunun 7 metre olarak planlanması talebi.
4.03.2019
20.06.2019
46
31.07.2019
İncele
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 22 ada, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.50, Yençok=34.00 metre olan konut alanı ve kısmen yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazların doğu tarafında planlı 5 metre yol revizyon imar planı çalışmalarında 7 metre olarak planlanmış olup, parselasyon planında bahsi geçen yoldan cephe alan taşınmaz bulunmaması nedeniyle yolun yeniden 5 metre planlanması için plan değişikliği yapılması talebi.
4.03.2019
20.06.2019
43
31.07.2019
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 31 pafta, 704 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol ve kısmen yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A: 7500 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/30 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanları, E=0.70, Yençok: 10.75 metre yapılaşma nizamlı ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın güneyinde yer alan imar planındaki kütle nizam konut alanının bir kısmı sehven ark alanı olarak tescilli alanda kaldığından, kütle nizam konut alanının parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde kaydırılması talebi.
4.03.2019
20.06.2019
48
31.07.2019
İncele
Talas ilçesi, Alaybeyli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 107 ada, 76 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı) olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın doğusunda planlı 10 metrelik yolun mera mülkiyetinden geçmesi nedeniyle uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla bahsi geçen yolun parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde kaydırılması talebi.
4.03.2019
29.03.2019
49
27.04.2019
İncele
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesinde, vakıflar mülkiyetindeki 208 ada, 17 parsel numaralı ve 129 ada, 6 parsel taşınmazların bulunduğu alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 18.09.2018 tarihli, 2018/798 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, söz konusu alanın yeniden planlanması gerekmektedir. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 22. Maddesine istinaden 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı ile ilgili kurum görüşü sorulmuş olup, alanın yeniden planlanması talebi.
4.02.2019
5.03.2019
20
4.04.2019
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan park alanı olarak Belediyemiz adına terkin edilen 3813 ve 3814 parsel numaralı taşınmazlar mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında minimum parsel büyüklüğü 1000 m2, Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Taşınmazlara yönelik belirlenmiş olan minimum parsel büyüklüğü şartının kaldırılması talebi.
4.02.2019
27.05.2019
25
29.06.2019
İncele
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kentsel tasarım alanı olarak belirlenen mülkiyeti şahıslar ve belediye adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm veya yenileme çalışmaları kapsamında alanın çok büyük olması uygulamalarda bir takım zorluklara neden olmaktadır. Alanda uygulama yapılmasının kolaylaştırılması amacıyla kentsel tasarım sınırının revize edilerek üç kısma ayrılması talebi.
4.02.2019
27.05.2019
26
29.06.2019
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 1235 ada 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan çocuk bahçesi olarak planlı alanın konut bahçesi olarak planlanması, kaldırılan sosyal donatı alanının 739 ada 1 parsel numaralı taşınmazın güneybatısında yer alan konut bahçesi olarak planlı alanın fiili duruma uygun olarak çocuk bahçesi alanı olarak planlanması ile karşılanması, aynı zamanda 968 ada 1 parsel numaralı taşınmazın konut bahçesinin güneyinde yeni bir park alanı planlanması talebi.
7.01.2019
27.05.2019
2
29.06.2019
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle, 789 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda bulunan taşınmazın fiiliyatta kullanılan yoldan cephe alması sebebiyle revizyon imar planından önceki haliyle yeniden planlanması talebi.
3.12.2018
29.03.2019
146
27.04.2019
İncele
"Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 1438 parsel numaralı taşınmaz Taks: 0.25, Kaks: 0.50, A-2 yapılaşma nizamlı konut alanı, park, çocuk bahçesi ve yollar olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde yapılacak imar uygulaması neticesinde oluşacak parsellerin bir kısmı 5 metre genişliğindeki yoldan cephe alacağı görüldüğünden Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinde belirtilen ""Parseller 7.00 metreden dar yollardan mahreç alamaz."" hükmüne istinaden plan değişikliği yapılarak yolların 7 metre olarak planlanması talebi."
3.12.2018
5.03.2019
143
4.04.2019
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle, 789 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda bulunan taşınmazın fiiliyatta kullanılan yoldan cephe alması sebebiyle revizyon imar planından önceki haliyle yeniden planlanması talebi.
3.12.2018
29.03.2019
146
27.04.2019
İncele
Belediyemizin 20.04.2015 tarihli “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Hali Hazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında Başakpınar Mahallesinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Küçük Sanayi Alanı” olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.07.2018 tarihli ve 282 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması talebi.
3.12.2018
29.03.2019
148
27.04.2019
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1029 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=15.50 metre olan lise alanı ve ortaokul alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda daha nitelikli proje üretilebilmesi amacıyla yatırımcı kuruluşlar tarafından alanda planlı iki eğitim alanının birleştirilerek yeniden planlanması talebi.
3.12.2018
29.03.2019
149
27.04.2019
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1938 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında cami alanı ve otopark olarak planlı olup, daha nitelikli mimari proje üretilebilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
3.12.2018
29.03.2019
147
27.04.2019
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 54-59 pafta, 255 ada 1 parsel numaralı taşınmazının bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E= 1.00, Yençok= 12.50 metre yapılaşma nizamlı özel eğitim alanı olarak planlıdır. Taşınmazın tescil verileri arasında uyumsuzluk tespit edilmiş olup koordinat verileri yeniden gözden geçirilerek oluşturulan tescil sınırına göre özel eğitim tesis alanının yeniden planlanması talebi.
5.11.2018
4.02.2019
129
9.03.2019
İncele
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesi, 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazının bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında trafo alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Taşınmazın yakın civarında yer alan 157 ada 1 parsel üzerinde bulunan ibadet yeri olarak planlı cami için bir imam evi ihtiyacı doğmuştur.Söz konusu 112 ada 2 parsel numaralı taşınmazın imam evi yapılmak üzere ibadet alanı olarakplanlanması için plan değişikliği talebi.
5.11.2018
4.02.2019
130
9.03.2019
İncele
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, 1720 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.60 metre olan 'Resmi Kurum (Kaymakamlık)' olarak planlı olup, söz konusu alanın tescilli parsel sınırlarına uygun olarak yeniden planlanması düşünülmektedir.
5.11.2018
4.02.2019
131
9.03.2019
İncele
Kayseri İli, Talas İlçesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Halihazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı İşi kapsamında hazırlanan Talas ilçesi, Kepez Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması talebi.
1.10.2018
17.12.2018
120
26.01.2019
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1933 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A: 7722 m2, Yençok=50.50 metre olan 22/27 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı olarak planlı olup, daha nitelikli mimari proje üretilebilmesi amacıyla alanın İ.A: 7500 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/30 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı olarak yeniden planlanması talebi.
3.09.2018
7.11.2018
108
17.01.2019
İncele
Talas ilçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 26 pafta, 51 ada, 46 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı otopark alanının kuyu ve ağaçların bulunduğu alanda yer alması nedeniyle otopark alanının yeniden düzenlenmesi talebine istinaden otopark alanının, parsel sınırları içerisinde konut alanı olarak planlı imar adasının bir kısmında yeniden planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Talas Belediyesi Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 26 sayılı kararıyla kabul edilerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.04.2018 tarihli, 162 sayılı kararı ile onanarak 10.05.2018 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde, 51 ada 45 parsel numaralı taşınmaza yönelik olarak İmar Kanunun 15. ve 16. maddesine istinaden yapılacak ifraz işlemlerinde sıkıntı doğacağı gerekçesi ile yapılan itirazıngörüşülmesi talebi.
6.08.2018
15.11.2018
94
18.12.2018
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan Ali Dağı Yürüyüş Yolunda yapılacak olan aydınlatma elektrik tesisi çalışması kapsamında dilekçe ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilmesi için plan değişikliği talebi.
6.08.2018
15.11.2018
95
18.12.2018
İncele
Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan K35d.09.b.3a pafta,117 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde fırın işletilmek istenildiği belirtilerek taşınmazın ticaret alanı olarak planlanması için plan değişikliği talebi.
6.08.2018
15.11.2018
96
18.12.2018
İncele
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Özel Eğitim Tesisi ve Özel Spor Tesisi alanı olarak planlı tapunun Talas Mahallesi, 883 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinin revizyon imar planı öncesi haline ve civarın karakterine uygun olacak şekilde konut alanı ve donatı alanları olarak planlanması talebi.
6.08.2018
15.11.2018
97
18.12.2018
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Talas Mahallesi, 70 pafta, 402 ada, 2 parsel numaralı taşınmazı 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında sosyal tesis alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60, Yençok= 7.50 metre yapılaşma nizamlı kreş alanı olarak planlı olup söz konusu taşınmazın özel kreş alanı olarak planlanması için plan değişikliği talebi.
6.08.2018
15.11.2018
98
18.12.2018
İncele
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesi, 42 pafta, 104 ada, 3 parsel numaralı taşınmazının bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.25, Kaks:0.50 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve kısmen yol olarak planlıdır. Belediyemiz ve şahıs adına kayıtlı söz konusu taşınmazın imar planı ile tescili bozulmuş olduğundan tescile uygun hale getirilmesi için plan değişikliği yapılması talebi.
6.08.2018
15.11.2018
100
18.12.2018
İncele
Talas ilçesi, Başakpınar Mahallesi, 3360, 4460, 916 ve 910 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında jeolojik sakıncalı alan, spor alanı, ayrık nizam iki katlı konut alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiiliyatta yol olarak kullanılan alan ile mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
6.08.2018
15.11.2018
99
18.12.2018
İncele
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 73 ada, 79 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında eğitim alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 12.50 m. yapılaşma nizamlı mesleki ve teknik öğretim alanı ve kısmen ilkokul alanı ile yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde ek derslik projesi uygulanacağından emsal değerinin 1.2 olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alanda nizamlı mesleki ve teknik öğretim alanının sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve emsal değerinin 1.2 olarak yeniden planlanması talebi.
2.07.2018
3.08.2018
81
4.09.2018
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 702 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında İ.A.=8032 m2, Yençok=50.50 metre olan 21/25.5 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiili durum ile mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
2.07.2018
3.08.2018
78
4.09.2018
İncele
Talas Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli, 112 sayılı kararı ile onaylanan Talas ilçesi 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı plan notuna ilişkin uygulama aşamasında şifahi olarak gelen şikayetler ve istekler doğrultusunda ticaret alanı ve konut altı ticaret alanlarında kat yüksekliklerinin yeniden değerlendirilmesi talebi.
2.07.2018
3.08.2018
80
4.09.2018
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 1360 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında E=1.00, Yençok=12.50 metre olan lise alanı ve E=1.50, Yençok=40.50 metre olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiili durum ile mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
2.07.2018
20.09.2018
76
23.10.2018
İncele
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 13 ada, 4, 10, 11, 22 ve 23 parsel numaralı taşınmazlarınbulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazların bulunduğu imar adalarının güneyinde ark olduğu tespit edilmiş olup, arkın imar adasının dışında bırakılması talebi.
2.07.2018
20.09.2018
77
23.10.2018
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 792 ada, 2, 3 ve 4 parseller ile 555 ada, 1 parsel; 556 ada, 1 parsel; 557 ada, 1 parsel ve 793 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında kütle nizam konut alanları, park alanı, ticaret alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiili durum ile mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
2.07.2018
20.09.2018
79
23.10.2018
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan 54 pafta, 253 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2, Taks: 0.12, Kaks: 0.24 yapılaşma nizamlı, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın tescili bozulmuş olup 26.07.2017 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planından öncekihaline dönüştürülmesi talebi.
4.06.2018
3.08.2018
63
4.09.2018
İncele
Talas ilçesi, Kepez Mahallesi, 1287 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60 olan ortaokul alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanda parsel sınırları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyuşmazlık bulunmakta olup, imar adasının bahsi geçen parsel sınırlarına uygun hale getirilmesi talebi.
4.06.2018
6.07.2018
73
7.08.2018
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 1886 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında E=1.00, TAKS=0.50, Yençok=7.50 metre olan özel sağlık tesisi olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin her cepheden 3 metre olarak planlanması talebi.
4.06.2018
6.07.2018
74
7.08.2018
İncele
Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 171 ada, 60 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan konut alanı olarak planlı olup, söz konusu alanda tescilli imar parseli ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyuşmazlık olduğu belirtilmiştir. Bahsi geçen alanda imar planı değişikliği yapılarak imar adasının tescile uygun hale getirilmesi talebi.
4.06.2018
3.08.2018
64
4.09.2018
İncele
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi 1133 ada, 1 parsel, 1132 ada, 1 parsel ve 434 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında İ.A: 7650 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/34 ebatlarında ve İ.A: 4840 m2, Yençok=50.50 metre olan 22/22 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanları ile park alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi ve daha etkin bir ulaşım şeması oluşturulması amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
9.05.2018
22.06.2018
59
25.07.2018
İncele
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi içerisinde bulunan, tapunun Kiçiköy Mahallesi, 184 ada, 4 parsel numaralı taşınmazı mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında E=1.00, Yençok=12.50 metre olan ilkokul alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanın ortaokul alanı olarak planlanması talebi.
7.05.2018
3.08.2018
50
4.09.2018
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1100 ada, 9 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 10.75 metre yapılaşma nizamlı ticaret alanı olarak planlıdır. Söz konusu ticaret alanının kuzeyinden geçen ve 22.08.2017 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı ile kaldırılan 7 metre genişliğindeki yolun yeniden planlanması talebi.
7.05.2018
3.08.2018
47
4.09.2018
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 31 pafta, 704 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol ve kısmen yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A: 7500 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/30 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanları, E=0.70, Yençok: 10.75 metre yapılaşma nizamlı ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın güneyinde yer alan imar planındaki kütle nizam konut alanının yaklaşık 5 m2’lik kısmı sehven ark alanı olarak tescilli alanda kaldığından, kütle nizam konut alanının parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde kaydırılması talebi.
7.05.2018
3.08.2018
48
4.09.2018
İncele
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan tapunun Talas Mahallesi, 59 pafta, 664 ada, 6 parsel numaralı taşınmazı 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2, Taks: 0.12, Kaks: 0.24 yapılaşma nizamlı, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın 5 metre olarak belirlenen yan bahçe çekme mesafesinden dolayı taşınmaz üzerinde yapılaşmanın mümkün olmadığından yan bahçe çekme mesafesinin 3 metre olarak yeniden planlanması talebi.
7.05.2018
3.08.2018
49
4.09.2018
İncele
Talas ilçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 51 ada, 61 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek yoğunluklu gelişme konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2, Taks: 0.12, Kaks: 0.24 yapılaşma nizamlı, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 olan konut alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde fiiliyatta yer alan yapının 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında yol olarak planlı alanda kaldığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen alandaki imar planı ile fiili durum arasındaki uyumsuzluğu gidererek daha nitelikli bir ulaşım bağlantısı sağlanması amacıyla plan değişikliği yapılması talebi.
7.05.2018
3.08.2018
58
4.09.2018
İncele
Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına ve plan notlarına askı ilan sürecinde iken yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, itirazlara ilişkin Belediyemiz Meclisinin almış olduğu 02.10.2017 tarihli,104 sayılı ve 04.10.2017 tarihli, 112 sayılı kararlarıyla onaylanan uygulama imar planı paftaları ve plan notları 25.12.2017 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 23.01.2018 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir. Söz konusu itirazların değerlendirildiği imar planına askı ilan süreci içerisinde yeni itirazlar yapılmıştır. İtirazların değerlendirilmesi talebi.
5.03.2018
10.04.2018
25
11.05.2018
İncele
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Talas Mahallesi, 70 pafta, 408 ada, 19 parsel numaralı taşınmazı 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.00, Yençok= 40.50 metre yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde mevcutta bulunan yapının tadilat projesinin hazırlanmakta olduğu belirtilerek konut adasının Yençok değerinin bu yapının yüksekliğine uygun olarak yeniden düzenlenmesi için plan değişikliği talebi.
5.03.2018
9.05.2018
22
8.06.2018
İncele
Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 335 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar E=2.00, Yençok=40.50 metre olan konut alanı olarak planlı olup, söz konusu taşınmazın 6 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak planlanması talebi.
5.03.2018
9.05.2018
24
8.06.2018
İncele
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27 ada, 183 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında BL-10, Taks:0.40 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen alanda kentsel tasarım sınırı bulunmakta olup, 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile birlikte tek bir adada çözüleceğinden dolayı bu alanda yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarında tabanda yoğunluk çok fazla olması sebebiyle çekme mesafelerinin yollardan 5'er metre ve emsal değerinin E=3.80, Yençok=50.50 metre olarak yeniden düzenlenmesi talebi.
5.03.2018
9.05.2018
27
8.06.2018
İncele
Talas ilçesi, Zincidere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı tapunun Erciyes Mahallesi, 70 pafta, 3589 parsel numaralı taşınmazı 1/000 ölçekli koruma amaçlı imar planında 'belediye hizmet alanı' olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde trafo binası tesis edilebilmesiiçin koruma amaçlı imar planı değişikliğinin yapılması talebi.
5.03.2018
14.09.2018
23
23.10.2018
İncele
Talas ilçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 26 pafta, 51 ada, 46 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu mevcut konut alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok= 11.25 metre, A-3 yapılaşma nizamlı konut alanları, otopark ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde planlı otopark alanının kuyu ve ağaçların bulunduğu alanda yer alması nedeniyle otopark alanının yeniden düzenlenmesi talebi.
5.03.2018
9.05.2018
26
8.06.2018
İncele
Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 790 ada, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar Taks: 0.12, Kaks: 0,24 olan A-2 nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen tescilli taşınmazların cephe aldığı 7 metre genişliğindeki yaya yolu 26.07.2017 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında kaldırılmış olup imar planı değişikliği yapılarak kaldırılan yolun yeniden planlanması talebi.
2.01.2018
10.04.2018
4
11.05.2018
İncele
Talas ilçesi, Kamber Mahallesi 4 pafta,598 parsel numaralı taşınmazın1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmış olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu alanda ilave imar planları hazırlanarak taşınmaz üzerinde güneş enerjisi santrali planlanması talebi.
2.01.2018
14.01.2020
5
20.02.2020
İncele
Talas ilçesi, Kepez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1287 parsel numaralı taşınmaz ve civarının 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında 'kentsel gelişme alanı', 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 'az yoğun gelişme konut alanı' olarak planlı bölgede kalmakta olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. taşınmazlar üzerinde imar planları hazırlanarak ortaokul, konut alanı, park ve yolplanlanması talep edilmektedir.
15.12.2017
10.01.2018
502
13.02.2018
İncele
Talas ilçesi, Alaybeyli Mahallesinde yer alan 107 ada 76 parselden oluşacak yeni parsellere erişimi sağlamak amacıyla söz konusu taşınmaz ve taşınmazın doğusunda kalan mera vasıflı 107 ada 112 parsel üzerinde 10 metre genişliğinde bir yol planlanması talebi.
4.12.2017
10.01.2018
124
13.02.2018
İncele
Talas ilçesi, Gülistanevler Mahallesinde elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı bulunan ve dilekçe ekinde koordinatları verilen iki alanda trafo binası tesis edilmesi talebi.
4.12.2017
10.01.2018
123
13.02.2018
İncele
Belediyemiz Meclisinin 08.06.2017 tarihli ve 77 sayılı kararlarıyla onaylanan uygulama imar planı paftaları ve plan notları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.07.2017 tarihli 291 sayılı kararı ile onanarak 27.07.2017 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 25.08.2017 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir.Talas ilçesi merkez mahalleleri kapsayan 1/1000 ölçekli ilave- revizyon uygulama imar planına askı ilan süreci içerisinde muhtelif parsellere itiraz talebi.
4.10.2017
22.12.2017
112
23.01.2018
İncele
Talas ilçesi, Gülistanevler Mahallesinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının K35-D-07-D-2-C ve K35-D-07-D-2-D paftalarında bulunan enerji nakil hattı konut adaları üzerinde yer almakta olup söz konusu hattın imar planından kaldırılması talebi.
2.10.2017
22.12.2017
103
23.01.2018
Belediyemiz Meclisinin 08.06.2017 tarihli ve 74- 75- 76- 78- 79- 80- 81 sayılı kararlarıyla onaylanan uygulama imar planı paftaları ve plan notları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.07.2017 tarihli 291 sayılı kararı ile onanarak 27.07.2017 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 25.08.2017 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir.Talas ilçesi merkez mahalleleri kapsayan 1/1000 ölçekli ilave- revizyon uygulama imar planına askı ilan süreci içerisinde muhtelif parsellere itiraz talebi.
2.10.2017
22.12.2017
104
23.01.2018
İncele
"Talas İlçesi, Han Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1679 ada, 1 parsel numaralı taşınmazı koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde kalmakta olup taşınmaz üzerinde Y2 (boş parsellere önerilen yeni yapı lekesi) yapılaşma nizamında iki katlı bir konut planlıdır. Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarihli ve 17 sayılı kararı ile 1679 ada 1 parsel (eski 100 ada, 83 parsel) üzerinde yapılaşmaya imkan vermek amacıyla yapılan koruma amaçlı imar planı değişikliği ile hazırlanan ve hükümsüz kalan ""Önerilen yeni yapının zemin katında Belediyenin uygun görmesi durumunda koruma amaçlı imar planına aykırı olmamak şartı ile ticari kullanımlar yer alabilir."" ifadesinin plan açıklama raporu ve plan değişikliği paftalarına eklenmesi talebi."
8.06.2017
9.05.2018
83
8.06.2018
İncele
Talas ilçesi, Alaybeyli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 107 ada 76 parsel ile 108 ada 39 ve 60 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde ilave imar planları hazırlanarak 'Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama alanı' planlanması talep edilmektedir.
12.05.2017
26.05.2017
229
24.06.2017
İncele
Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Çatakdere Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 20 metrelik taşıt yolu olarak planlı aksın güzergahı nedeniyle hem erişim süresi artmakta hem de güvenli bir sürüş sağlanamamaktadır. Bu nedenle 1073 ve 1074 parseller üzerinde kamulaştırma yapılarak aksın güzergahının yeniden düzenlenmesi talebi.
2.05.2017
10.01.2018
49
13.02.2018
İncele
Talas ilçesi, Kamber Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 4 pafta, 591 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında 'tarım arazisi' olarak planlı bölgede kalmakta olup 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu alanda ilave imar planları hazırlanarak taşınmaz üzerinde güneş enerjisi santrali planlanması talep edilmektedir.
2.05.2017
14.01.2020
47
20.02.2020
İncele
Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4418 ve 4419 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde ilave imar planları hazırlanarak taşınmaz üzerinde 'Özel Spor Tesisi Alanı' planlanması talep edilmektedir.
17.03.2017
3.05.2017
139
3.06.2017
İncele
Talas ilçesi, Kamber Mahallesi 4 pafta, 599 parsel numaralı taşınmaz üzerinde güneş enerjisi santrali planlanması talep edilmektedir.
6.03.2017
3.05.2017
20
3.06.2017
İncele
Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesi 29 pafta, 5293 parsel numaralı taşınmazı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 yapılaşma nizamlı konut alanı ve 7 metre genişliğinde yol olarak planlı alanda kalmakta olup parseli bölen kuzey-güney doğrultulu yaya yolunun kaldırılması talep edilmektedir.
1.02.2017
31.03.2017
8
11.05.2017
İncele
Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi ile Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı bağlantısını sağlayan 26 metrelik yolun kuzeyi ve güneyindeki yol, yeşil alan ve konut alanları fiili duruma göre yeniden düzenlenerek planlanması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Talas Belediyesi Meclisinin 05.09.2016 tarihli, 139 sayılı kararıyla onaylanıp, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 23.09.2016 tarihli, 465 sayılı kararı ile onanarak 28.10.2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde 172 ada 1 numaralı parselin batısında planlanan 7 metre yolun bahsi geçen taşınmaza ve bahçe duvarına zarar vereceği gerekçesiyle itirazda bulunulması.
2.01.2017
24.02.2017
6
7.04.2017
İncele