×
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Erman AĞMAZ
Müdür
Birim olarak başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere; İmar Kanunu, Şehir Planlama Uygulamaları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, mevzuat hükümleri ile planlama karar ve plan notları ile belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklarımız vardır.

Talas Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak çalışmaların kalitesini yükseltmek amacıyla düzenleme, altyapı ve üst yapı geliştirme çalışmaları, Talas İlçesi genelinde meydan, ana arter, cadde, sokak, kaldırım düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekan kalitelerini arttıracak tasarımlar yapmak,  araştırma, inceleme amacına yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik inceleme gezileri organize etmek,
Talas sınırları içerisinde üst ölçekli imar planlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan revizyonu ve plan tadilatlarını hazırlamak veya hazırlatmak temel görevlerimizdir


Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmak üzere 1/5000 ve daha üst ölçekli imar planı ve plan tadilatlarını hazırlamak veya hazırlatmak.Kentsel Tasarım Projeleri ve ilgili analiz çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
Bina, kaldırım, yol, meydan, park vb. alanlarda engellilere yönelik düzenlemeleri içeren planları hazırlar ve yapım işlemlerini takip etmek.Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kararlarını üst plan kararlarına göre düzenlemek, ilgili Koruma Bölge Kurulu görüşünü almak, Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek; alınan kararları değerlendirilerek ilgili birimlere gereği hususunda dağıtımını yapmak ile sorumludur.