İhaleler

Mülkiyeti belediyemize taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince arsa satış ve dükkan kiralama ihalesi

İ H A L E    İ L A N I

Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi    gereğince arsa satış ve dükkan kiralama ihalesi 21.03.2018 günü Saat 15:00 'de başlayacak olup; Belediye Meclis Salonunda, Encümen huzurunda aşağıda belirtilen sürelerde yapılacaktır.

İhale şartnamesi her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 100,00 (Yüz) TL olup, Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

NO

MAH. / MEVKİİ

ADA

PAR

SEL

CİNSİ

Y. EN ÇOK

M2

SAAT

MUHAMMEN BEDEL /

YILLIK

TL.

GEÇİCİ TEMİNAT

YILLIK

TL.

SATIŞ/KİRA

İHALE

ŞEKLİ

2886

D.İ.K

1

HARAMİ

1241

2

KÜTLE PARSEL

50.50

750,00

15:00

3.750.000,00

112,500,00

SATIŞ

KAPALI

2

HARAMİ

1030

1

TİCARET MERKEZİ

10.75

3.054,3

15:15

3.500.000,00

105.000,00

SATIŞ

KAPALI

3

TALAS

1886

1

ÖZEL SAĞLIK TESİSİ

7,50

805,56

15:25

1.000.000,00

30.000,00

SATIŞ

AÇIK

4

ŞAKŞAK

1595

1

DÜKKAN

-----

255,38

15:30

750.000,00

22.500,00

SATIŞ

AÇIK

5

ŞAKŞAK

1595

1

DÜKKAN

-----

255,38

15:35

36.000,00

1.080,00

KİRA

3 YIL

AÇIK

6

Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 157

BÜFE

------

12,00

15:40

3.500,00

105,00

KİRA

3 YIL

AÇIK

7

Zincidere Mahallesi İstiklal caddesi No: 62/ D

DÜKKAN

------

20,00

15:45

500,00

15,00

KİRA

3 YIL

AÇIK

8

Zincidere Mahallesi İstiklal caddesi No: 62/ E

DÜKKAN

------

20,00

15:50

500,00

15,00

KİRA

3 YIL

AÇIK

9

Koçcağız Mahallesi Muhtarlık yanı No: A

DÜKKAN

------

20,00

15:55

500,00

15,00

KİRA

3 YIL

AÇIK

10

Koçcağız Mahallesi Muhtarlık yanı No: B

DÜKKAN

------

20,00

16:00

500,00

15,00

KİRA

3 YIL

AÇIK

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,                                    

2-) Vergi Levhası veya Vergi Kimlik Belgesi

3-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı İdare Yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı,

5-) Sabıka Kaydı (Kiralama için)

6-) Dosya alındı makbuzu

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için Ticari ikametgah belgesi,                               

2-) Vergi Levhası
3-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü)                                    

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

5-) Dosya alındı makbuzu
C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, (şirket ve hissedarları)

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. muhammen bedelinin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir.

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte  21.03.2018  günü saat 13:30 ’dan önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

7-)  Arsa satış ihale bedeli 1 inci taksit  peşin 11 eşit taksitle ödenecektir. Peşin yatırılması halinde % 5 tenzilat yapılacaktır.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İHALE DOKÜMANLARI