×
2886 sk. / 45'inci Madde (Başakpınar Sanayi Alanı)
İhale No:  ILN01734524
İhale Askı Tarihi:  21 Kasım 2022
İhale Tarihi:  8 Aralık 2022
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  8 Aralık 2022 - 13:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  8 Aralık 2022
Tür:  Açık Teklif Usulü
SATIŞ
İlana Çıkılan:  9
İhale Edilen:  -
Tutar:  12.465.000,00
KİRALAMA
İlana Çıkılan:  0
İhale Edilen:  0
Tutar:  0

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddeleri gereğince satış ihalesi yapılacaktır. İhale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 08.12.2022 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacak II sayılı listede yer alan taşınmazların ihalesini müteakip başlayacak ve sırayla devam edecektir.

 

İlanda yer alan taşınmazlar açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamelerinde belirtilmiştir. İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Sıra

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Taşınmazın Cinsi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL) (%3)

1

Başakpınar Mahallesi Talas/Kayseri

Ada/Parsel: 3206/5

2099,93

Sanayi Alanı

1.600.000,00

48.000,00

2

Başakpınar Mahallesi Talas/Kayseri

Ada/Parsel: 3206/2

2071,61

Sanayi Alanı

1.575.000,00

47.250,00

3

Başakpınar Mahallesi Talas/Kayseri

Ada/Parsel: 3206/3

2071,41

Sanayi Alanı

1.575.000,00

47.250,00

4

Başakpınar Mahallesi Talas/Kayseri

Ada/Parsel: 3206/4

2071,48

Sanayi Alanı

1.575.000,00

47.250,00

5

Başakpınar Mahallesi Talas/Kayseri

Ada/Parsel: 2304/1

2559,78

Sanayi Alanı

1.950.000,00

58.500,00

6

Başakpınar Mahallesi Talas/Kayseri

Ada/Parsel: 2304/2

1524,54

Sanayi Alanı

1.160.000,00

34.800,00

7

Başakpınar Mahallesi Talas/Kayseri

Ada/Parsel: 2304/3

1334,68

Sanayi Alanı

1.015.000,00

30.450,00

8

Başakpınar Mahallesi Talas/Kayseri

Ada/Parsel: 2304/4

1227,01

Sanayi Alanı

940.000,00

28.200,00

9

Başakpınar Mahallesi Talas/Kayseri

Ada/Parsel: 2304/5

1409,71

Sanayi Alanı

1.075.000,00

32.250,00

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                              

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

İlanda yer alan taşınmazlar 1’inci taksit peşin olmak üzere 12 eşit taksitle ve müteakip ayların aynı günü ödenecektir.

 

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazları yerinde görebilir, mesai saatleri içinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.