×
2886 sk. / 45. Madde
İhale No:  ILN01495307
İhale Askı Tarihi:  22 Kasım 2021
İhale Tarihi:  8 Aralık 2021
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  8 Aralık 2021 - 12:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  8 Aralık 2021
Tür:  Açık İhale
SATIŞ
İlana Çıkılan:  8 Adet
Tutar:  705400
KİRALAMA
İlana Çıkılan:  0
İhale Edilen:  0
Tutar:  0

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Belediyemize ait 5 adet araç ve 3 adet iş makinesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır.

İhale Talas Belediyesi Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No: 10 38280 Talas/Kayseri adresinde Meclis Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 08.12.2021 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

S. No.

Plaka

Marka / Model

Model Yılı

Km /

Saat

Cinsi

Fiili Durumu

Muhammen Bedeli

(KDV Dahil)

Geçici Teminat (TL)

1

38TLS21

MST / M542

2013

7.665

Kazıcı yükleyici

Motor Bakım İster

170.000,00

5.100,00

2

38TLS22

NEW-HOLLAND / B90B-HED HL

2010

9.015

Kazıcı yükleyici

Çalışır-Yürür

161.500,00

4.845,00

3

38TLS06

HİDROMEK / 102 S

2000

9.400

Kazıcı yükleyici

Motor Bakım İster

70.550,00

2.116,50

4

38RT009

RENAULT / MEGANE

2004

359.000

Binek-Otomobil

Çalışır-Yürür

66.500,00

1.995,00

5

38NU675

NİSSAN / PRİMERA

1998

309.000

Binek-Otomobil

Çalışır-Yürür

60.500,00

1.815,00

6

38HR541

DODGE FARGO / PD 900  AS SÜPER

1990

58.806

Damperli Kamyon

Çalışır-Yürür-Motor Kısmi Bakım İster

55.000,00

1.650,00

7

38LR342

BMC-FATİH / 170/25/SDT.

1998

215.000

Damperli Kamyon

Motor Arızalı-Bakım İster-Çekme Belgeli

46.000,00

1.380,00

8

38RY425

MERCEDES / O403-SHD

1998

185.000

Otobüs (46+1)

Çalışır-Yürür

75.350,00

2.260,50

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                                    

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

İhale konusu taşınırların satış bedeli peşin olup belediyemiz veznesine veya Belediyemizin TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN nolu banka hesabına yatırılacaktır.

E-) DİĞER HUSUSLAR

İlanın; 4 ve 5’inci sıralarında bulunan taşınırların yakıt tipi benzinli diğerleri motorindir.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu satışa sunulan araç ve iş makinelerini, Org. Hulusi AKAR Bulvarı No:118 adresinde bulunan Talas Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesinde Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü sahasında Pazar günü hariç saat 17:00-18:30 saatleri arasında görülebilir taşınırlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Talas Belediyesi Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 Talas/Kayseri adresinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.


İhale ilanımıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.