HIZLI MENÜ
 
KULLANICI REHBERİ
 

Uygulama İmar Planı

İlçe Adı
Konusu
Karar Tarihi
Karar No
Onay Tarihi
Askı Çıkış
Askı İniş
Askı Durum
İmar Planı
TALAS30/04/2004 gün ve 25448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yasallaşan, 27 Aralık 2014 tarihli ve 29218 sayılı resmi gazetede yayımlanarak sınır değişikliği yapılan, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine (TGB 2A- 2B) ait, ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına yapılan itiraz sonucunda yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onanmıştır.27.12.2014292187.06.201715.06.201714.07.2017INDIİncele
TALASTalas ilçesi, Alaybeyli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 107 ada 76 parsel ile 108 ada 39 ve 60 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde ilave imar planları hazırlanarak 'Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama alanı' planlanması talep edilmektedir.12.05.201722926.05.201726.05.201724.06.2017INDIİncele
TALASTalas İlçesi, Akçakaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4418 ve 4419 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde ilave imar planları hazırlanarak taşınmaz üzerinde 'Özel Spor Tesisi Alanı' planlanması talep edilmektedir.17.03.20171393.05.20175.05.20173.06.2017INDIİncele
TALASTalas ilçesi, Kamber Mahallesi 4 pafta, 599 parsel numaralı taşınmaz üzerinde güneş enerjisi santrali planlanması talep edilmektedir.6.03.2017203.05.20175.05.20173.06.2017INDIİncele
TALASTalas İlçesi, Akçakaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesi 29 pafta, 5293 parsel numaralı taşınmazı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 yapılaşma nizamlı konut alanı ve 7 metre genişliğinde yol olarak planlı alanda kalmakta olup parseli bölen kuzey-güney doğrultulu yaya yolunun kaldırılması talep edilmektedir.1.02.2017831.03.201712.04.201711.05.2017INDIİncele
TALASTalas ilçesi, Kamber Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 4 pafta, 592 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında 'tarım arazisi ve çayır- mera' olarak planlı bölgede kalmakta olup 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu alanda ilave imar planları hazırlanarak taşınmaz üzerinde güneş enerjisi santrali planlanması talep edilmektedir. 5.12.201617324.02.20179.03.20177.04.2017INDIİncele
TALASTalas İlçesi, Reşadiye Mahallesi ile Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı bağlantısını sağlayan 26 metrelik yolun kuzeyi ve güneyindeki yol, yeşil alan ve konut alanları fiili duruma göre yeniden düzenlenerek planlanması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Talas Belediyesi Meclisinin 05.09.2016 tarihli, 139 sayılı kararıyla onaylanıp, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 23.09.2016 tarihli, 465 sayılı kararı ile onanarak 28.10.2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde 172 ada 1 numaralı parselin batısında planlanan 7 metre yolun bahsi geçen taşınmaza ve bahçe duvarına zarar vereceği gerekçesiyle itirazda bulunulması. 2.01.2017624.02.20179.03.20177.04.2017INDIİncele
TALASTalas İlçesi, Zincidere Mahallesi, 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sağlık tesisi alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın imar planında özel eğitim alanı olarak planlanması talep edilmektedir.2.01.2017524.02.20179.03.20177.04.2017INDIİncele
TALASTalas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı K35D07A1D pafta, 542 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 'R' lejant işaretli, A-5 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz ve bulunduğu konut adasında 2. derece arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Bahsi geçen alanda sit alanı göz önüne alınarak İA (inşaat alanı)= 2400 m², Yençok=19.00 metre olacak şekilde bir konut kütlesi planlanması talebi.2.01.2017410.02.201715.02.201716.03.2017INDIİncele
TALASTalas Belediyesi Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 217 sayılı kararı ile hazırlanıp Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.01.2016 tarihli ve 24 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 27/22 ebatlarında Yençok:45.50 metre, İ.A.=8910 m² olan bir konut kütlesi planlanmıştır. Yapılan söz konusu plan değişikliğinde kadastro yolu olduğu bilgisiyle üzerinde kütle planlanan alanın harita tescil işlemeleri sırasında kurudere olduğu görülmüş ve tescil işlemleri gerçekleştirilememiştir. Söz konusu kütlenin kaydırılarak Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan park ve yol olarak terkin edilen alan ile kadastro yolu üzerinde planlanması talep edilmektedir. 7.11.201615720.01.20177.02.20178.03.2017INDIİncele