HIZLI MENÜ
 
KULLANICI REHBERİ
 

Mevzuatlar

Mevzuat Adı
Türü
Mevzuat No
Rega No
Rega Tarihi
Dosya İçerik
1982 AnayasaAnayasası27091784420.10.1982İncele
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe KanunuKanun59442744931.12.2009İncele
213 Sayılı Vergi Usul KanunuKanun213 10.01.1961İncele
237 Sayılı Taşıt KanunuKanun237 12.01.1961İncele
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin YönetmelikYönetmelik24641743521.08.1981İncele
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin YönetmelikYönetmelik24641743521.08.1981İncele
2489 Sayılı Kefalet KanunuKanun 27206.06.1934İncele
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü KanunuKanun25771758020.01.1982İncele
2872 Sayılı Çevre KanunuKanun28721813211.08.1983İncele
2960 Boğaziçi KanunuKanun29601822922.11.1983İncele
3194 Sayılı İmar KanunuKanun3194187499.05.1985İncele
4734 Sayılı Kamu İhale KanunuKanun47342464822.01.2002İncele
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri KanunuKanun47352464822.01.2002İncele
4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç YönetimiKanun4749247219.04.2002İncele
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol KanunuKanun50182532624.12.2003İncele
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi KanunuKanun52162553123.07.2004İncele
5302 Sayılı İl Özel İdaresi KanunuKanun5302257454.03.2005İncele
5326 Sayılı Kabahatler KanunuKanun53262577231.03.2005İncele
5393 Sayılı Belediye KanunuKanun5393  İncele
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı KanunuKanun5403  İncele
5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu KanunuKanun5548  İncele
5706 Sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında KanunKanun57062670014.11.2007İncele
5737 Sayılı Vakıflar KanunuKanun57372680027.02.2008İncele
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil UsulüKanun6183846928.07.1953İncele
6245 Sayılı Harcırah KanunuKanun6245863718.02.1954İncele
657 Sayılı Devlet Memurları KanunuKanun6571205623.07.1965İncele
6831 Sayılı Orman KanunuKanun683194028.09.1956İncele
832 Sayılı Sayıştay KanunuKanun8321253827.02.1967İncele
Adres Ve Numaralamaya İlişkin YönetmelikYönetmelik 2624531.07.2006İncele
Asansör YönetmeliğiYönetmelik 2642031.01.2007İncele
AtamalarGenelge 2644222.02.2007İncele
Balıkçı Barınakları YönetmeliğiYönetmelik 2284613.12.1996İncele
Belediye BorçlanmalarGenelge   İncele
Belediye Harcama Yetkilisi Ve İhale YetkilisiGenelge   İncele
Belediye İtfaiye YönetmeliğiYönetmelik 2632621.10.2006İncele
Belediye Meclisi Çalışma YönetmeliğiYönetmelik 259619.10.2005İncele
Belediye Tahsilat YönetmeliğiYönetmelik 986421.03.1958İncele
Belediye Tahsilat YönetmeliğiYönetmelik9864 21.03.1958İncele
Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair YönetmelikYönetmelik 2644222.02.2007İncele
Belediye Zabıta YönetmeliğiYönetmelik 2649011.04.2007İncele
Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel YönetmelikYönetmelik 2595129.09.2005İncele
Binalarda Isı Yalıtım YönetmeliğiYönetmelik 240438.05.2000İncele
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri YönetmeliğiYönetmelik 2619915.06.2006İncele
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri YönetmeliğiYönetmelik 2626116.08.2006İncele
Çevresel Etki Değerlendirmesi YönetmeliğiYönetmelik 2531816.12.2003İncele
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında YönetmelikYönetmelik 2638624.12.2006İncele
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında YönetmelikYönetmelik 264546.07.2007İncele
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri YönetmeliğiYönetmelik18311441462211.08.1973İncele
Eğitim FaaliyetleriGenelge   İncele
Gecekondu Kanunu Uygulama YönetmeliğiYönetmelik 1242817.10.1966İncele
Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi YönetmeliğiYönetmelik 268986.06.2008İncele
Hava Kalitesinin Korunması YönetmeliğiYönetmelik 192691.11.2004İncele
Hayvanların KorunmasıGenelge   İncele
İç Denetçi Adayları Belirleme Egitim ve Sertifika YönetmeliğiYönetmelik 259608.10.2005İncele
iç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikYönetmelik 259608.10.2005İncele
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve EsaslarYönetmelik 2604031.12.2005İncele
İçişleri Bakanliği Mahalli İdareler Kontrolörleri YönetmeliğiYönetmelik 1836911.04.1984İncele
İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve İl Özel İdareleri Ve Belediyelerin Kurduklari Birlik, Müessese Ve İşletmeler İle Bunlara Bağli Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurlarin Görevde Yükselme Esaslarina Dair YönetmelikYönetmelik 239525.02.2000İncele
İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında YönetmelikYönetmelik 189162.11.1985İncele
İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina İlişkin YönetmelikYönetmelik   İncele
Kamu Hizmet Standartı    İncele
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikYönetmelik 26179 İncele
Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve EsaslarGenelge 255756.09.2004İncele
Karayolları Kenarlnda Yapılacak Ve AçılacakKanun 2299015.05.1997İncele
Kıyı Kanununun Uygulanmasna Dair YönetmelikYönetmelik 205943.08.1990İncele
Köydes ProjesiGenelge   İncele
Maden Kanunu Uygulama YönetmeliğiYönetmelik 257163.02.2005İncele
Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe YönetmeliğiYönetmelik 2610410.03.2006İncele
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri YönetmeliğiYönetmelik 2661415.08.2007İncele
Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarina Dair YönetmelikYönetmelik 272784.07.2009İncele
Mahalli İdareler Tarafından İstenen GörüşlerGenelge   İncele
Mahalli İdareler Uzlaşma YönetmeliğiYönetmelik 251861.08.2003İncele
Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Sicil Amirleri YönetmeliğiYönetmelik   İncele
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sinav YönetmeliğiYönetmelik 2649011.04.2007İncele
Mera YönetmeliğiYönetmelik 2341931.07.1998İncele
Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında YönetmelikYönetmelik 2746719.01.2010İncele
Muhtar izinleriGenelge   İncele
Orman KöyleriGenelge   İncele
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun (2B Yasası)Kanun62922827526.04.2012İncele
Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler HakkındaYönetmelik 2647022.03.2007İncele
Resmi MühürGenelge   İncele
Sözleşmeli PersonelGenelge200710  İncele
Sözleşmeli Personel İstihdamıGenelge   İncele
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikYönetmelik   İncele
Teftiş Layiha ve Raporlarının İzlenmesiGenelge   İncele
Todaie Yerel Yönetimler Merkezi YönetmeliğiYönetmelik 2749920.02.2010İncele
Turizm Alanlarında Alt Yapı HizmetleriGenelge   İncele
Yerel Gündem 21 ProgramıGenelge   İncele
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama YönetmeliğiYönetmelik 2602314.12.2005İncele
Yönetmelik ÇalışmalarıGenelge   İncele
Yurtdışı İlişkilerGenelge   İncele